ปรับลดการถือหุ้นรายเดือน ของสมาชิกจาก “ไม่เกิน ๘๐๐ หุ้น (๘,๐๐๐ บาท) ต่อเดือน” เป็น “ไม่เกิน ๕๐๐ หุ้น
Posted: kfr.admin Date: 2022-05-26 13:26:44
IP: 183.89.162.150
 

Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ